بایگانی ماهیانه: فوریه 2010

مسئله ای فراگیر – قسمت دوم

دلیل این موضوع را باید درذهن انسان جستجو کرد نه درقسمت فوقانی و میانی بدن، پرداختن یا اندیشیدن به این امور گریزی خود خواسته است درجهت ندیدن خود. آنچه دراین مسئله برای ما با ارزش شده، فارغ شدن ذهن درلحظاتی است … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

مسئله ای فراگیر – قسمت اول

همۀ ما برسراین موضوع توافق داریم که دردهه های اخیرامور جنسی تبدیل به مشکلی ذهنی برای مردم  شده. خود ِغریزه  یک واقعیت است، پس واقعیت نمی تواند دلیل رنج باشد، آنچه موجب مسئله شدن این امر شده، روندی است فکری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

گیر ندهید!

انسان بدلیل تصوری اشتباه اززمان، خود را همیشه برروی خطی فرضی به عنوان راه و مسیردرزندگی تصورکرده، راهی که گذشته ای درپس وآینده ای پیش روی انسان قرارداده. وجود این خط و جاده فرضی و حرکتی توهم گونه بین گذشته … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

توهم شخصیت

شخصیت به عنوان مهمترین ارزش اجتماعی همان تصورسراب گونه ازخوشبختی است که مردم دنیا به صورتی کم و بیش درگیرایجاد وتوسعه آن درخود هستند، تلاشی ذهنی که درخواب وبیداری درحال جریان است و اسباب بیقراری و آشفتگی درانسان شده. اما این شخصیت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۵ پاسخ

ازدواج

زمانی که دختر و پسردرشرایط ازدواج، تصوری ازخود به عنوان من یا شخصیت داشته باشند، طبیعی است که درارتباط با هم دچارمشکل خواهند شد، چون درواقع دوتا من می خواهند درکناریکدیگرمشغول به زندگی شده و راه مشترکی رو طی کنند، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

لطفأخودشناسی نکنید؟! (قسمت دوم)

بیائیم انگیزه خودشناسی را صادقانه با خود درمیان بگذاریم! تسلط برخود و برتری شخصیتی؟ایجاد حس توفیق وکسی بودن؟یا نوعی خود فراموشی وفراربابت ندیدن خود!اگرانگیزه خود را ازخودشناسی بدون هرگونه تعبیروتوجیه مورد توجه قراردهید وسعی نکنیدازوجود فعلی خود با وجود همه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۴ پاسخ

لطفأخودشناسی نکنید؟! (قسمت اول)

آن چه بدیهی است،خودشناسی برای بسیاری ازمردم نوعی وسیله فراروخود تخدیری شده،شاید خودشناسی بهترین راه فرارباشد بابت نماندن با(خود) ودرعین حال احساس رضایت خاطرداشتن ازخود،بابت انجام کاری ارزشی، به اسم خودشناسی. وجود سیستم های گوناگون سبب سردرگمی وانحراف درخودشناسی شده. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

رنج زمان

 زمان حقیقتی است مبتنی بر حرکت. بدون حرکت یا عمل زمان بی معناست. اما نوعی تصور از زمان در ذهن انسان شکل گرفته که از این قائده مستئنا بوده و از عوارض وجود فکر و اندیشه در انسان است، این … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

طرح مشکل – قسمت اول

 اکنون می خواهیم به ذکرپدیده ای بپردازیم که باعث رنج وناآرامی در ذهن انسان ها شده.متأسفانه مرور زمان نه تنها ازاین عارضه روانی رنگ وروئی نبرده است بلکه آن را تبدیل به پدیده ای مزمن کرده است، که ناتوانی علمی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

طرح مشکل – قسمت دوم

   مردم با سرگرم شدن به امورشخصیتی ، فرصت بودن با درون را ازدست داده اند و مشغول به ضبط وربط  مسائل روزمرگی شان به اسم زندگی شدن.زندگی با آرامش وهمراه با خرد زیستی،تبدیل به یه رویائی شده که هرکدام ازما … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید: